Контакти

Основно училище Св. Св. Кирил и Методий

Село Езерово, Община Белослав
ул. Светлина 2

Телефон: 051142047
Факс: 051142047

Документи

ДОКУМЕНТИ 2022 - 2023 Г.

ГОДИШЕН ПЛАН на училището 22-23

Училищен учебен план 1 клас

Училищен учебен план 2 клас

Училищен учебен план 3 клас

Училищен учебен план 4 клас

Училищен учебен план 5 клас

Училищен учебен план 6 клас

Училищен учебен план 7 клас

------------------

План за квалификационната дейност 2022-23

Заповед форми на обучение

Мерки за повишаване качеството на образование

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за взаимодействие с родители

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими групи

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ЗАПОВЕДИ

ФОРМУЛЯРИ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ УЧЕНИК

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИК

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТСЪСТВИЯ ПО УВАЖИТЕЛНИ ПРИЧИНИ ДО 3 ДНИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТСЪТВИЯ ПО УВАЖИТЕЛНИ ПРИЧИНИ ДО 7 ДНИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИК

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ФВС

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ФВС

Проекти

Проект "Подкрепа за успех"

График 1-ви клас - Проект "Подкрепа за успех"

График 2-ри клас - Проект "Подкрепа за успех"

График 3-ти клас - Проект "Подкрепа за успех"

График 4-ти клас - Проект "Подкрепа за успех"

График 5-ти клас - Проект "Подкрепа за успех"

График 7-ми клас - Български езил и литература - Проект "Подкрепа за успех"

График 7-ми клас - Математика - Проект "Подкрепа за успех"

Документи

ПЛАН ЗА РАБОТА В УСЛОВИЯТА НА COVID 19

 

Годишен план 2021

Организация на учебния ден

ОУ ЕЗЕРОВО - ПДУ

ПВТР - 2021 -2022

План за действие и финансиране

План - квалификационна дейност

Програма - ранно напускане

Програма - уязвими групи

Училищна програма - занимяния по интереси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------

Инфо 136 - 2

Инфо 138 - приемане и преместване

Инфо 141 - диплома

Инфо 143 - валидиране

Инфо 147 - служ. бележка за подадно заяавление ДЗИ

Инфо 148 - издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2

Инфо 149 - проверка способности-1

Инфо 150 - признаване от чужбина I - VI клас

Инфо 153 - дубликати

Инфо 154 - удостов. проф. обучение и СПК

Инфо 155 - удост. свидет валидиране проф. квалиф.

Инфо 156 - европейско прил дипл. СО

Инфо 156 - европейско прил. проф. квалиф.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ОРГАНИЗАЦИЯ MERKI-ZA-POVISHAVANE-KACHESTVOTO-NA-OBRAZOVANIE.pdfУЧЕБНИЯ ДЕН

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН - 1 КЛ.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН -2 КЛ.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН -3 КЛ.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН -4 КЛ.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 5 КЛ.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 6 КЛ.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 7 КЛ.

--------------------------------------------

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Организация на учебния процес

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО